Examination

Displaying 1 - 20 of 1429 Records
Exam Notice and Schedule | Sunday, January 7, 2024

Withheld गरीएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित सम्वन्धी सूचना | | Wednesday, January 3, 2024

मौका परीक्षाको ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, January 2, 2024

Re-totaling Result Notice & Sheet | Tuesday, January 2, 2024

Re-totaling Result Notice & Sheet | Tuesday, January 2, 2024

Result Notice | Friday, December 29, 2023

Result Notice | Friday, December 29, 2023

Result Notice | Friday, December 29, 2023

Thesis Defense Result Notice | Thursday, December 28, 2023

Result Notice | Thursday, December 28, 2023

Revised Exam Notice and Schedule | Friday, December 22, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Thursday, December 21, 2023

Pages