Service Commission

Displaying 1 - 15 of 212 Records
विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) का उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 24, 2023

विज्ञापन नं २८/०७८/०७९ बरिष्ठ बुक चेकर (खुला) पदको कम्प्युटर सिप परिक्षणको समय संसोधन गरिएको सम्बन्धि सूचना | Wednesday, November 8, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना | Friday, October 13, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना | Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली | Monday, July 31, 2023

विज्ञापन नं. ३२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 24, 2023

विज्ञापन नं. ३१/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (सिल्भीकल्चर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, March 23, 2023

विज्ञापन नं. ३०/०७९/०८० (खुला, महिला, आ.ज.), उपप्राध्यापक (फरेष्ट्री) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, March 21, 2023

विज्ञापन नं. २८/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (पशु विज्ञान) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, March 20, 2023

विज्ञापन नं. २७/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (माटो विज्ञान) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, March 19, 2023

विज्ञापन नं. २६/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वागवानी) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, March 19, 2023

विज्ञापन नं. २३/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (एग्रिकल्चरल इञ्जिनियरिङ्ग) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Saturday, March 18, 2023

विज्ञापन नं. २२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (एग्रीविजनेस म्यानेज्मेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Saturday, March 18, 2023

उप-प्राध्यापक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Thursday, March 2, 2023

उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Friday, February 24, 2023

Pages