Notice Highlights

Notice Published

M.Sc. Forestry Online Admission 2080

Thursday, December 21, 2023
Notice Published

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) का उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Sunday, December 24, 2023

विज्ञापन नं २८/०७८/०७९ बरिष्ठ बुक चेकर (खुला) पदको कम्प्युटर सिप परिक्षणको समय संसोधन गरिएको सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 8, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना

Friday, October 13, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली

Monday, July 31, 2023